Av. Ahmet Arslan

Çalışma Alanlarımız

Ceza & Hukuku

Gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması

Ticaret & Hukuku

Ticari sözleşmelerin hazırlanması, ilgili ihtarnamelerin düzenlenmesi, ticari konulu müzakereler, tüm uyuşmazlıkların çözümü

Aile & Hukuku

Evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, vesayet

Miras & Hukuku

Mirasçılık belgesinin alınması ve iptali, mirasın reddi, tereke, ihtiyati tedbir, tenkis ve mirasta iade, vesayet ve kayyım, veraset ilamı

Sağlık & Hukuku

Sağlık hukuku; kamu hukuku ile özel hukukun kesişimi bir hukuk dalı olup; içerisinde yaptırım hukuku, tazminat hukuku, kusursuz sorumluluk halleri gibi birçok konuyu barındırmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik & Hukuku

İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi ve sürecin yönetimi, Mobbing çalışanların hakları, İş kazası ve meslek hastalığı

Gayrimenkul & Hukuku

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi, tapu İptali ve tescil davaları, inşaat Sözleşmeleri, müdahalenin Men'i, ecrimisil Davaları

Vergi & Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

Borçlar & Hukuku

Borçlar Kanunu'na uygun davalar, İfanın dışında borcu sona erdiren diğer haller ibra, yenileme, takas ve zamanaşımı

Şirketler & Hukuku

Haksız rekabet davaları, iflas ve iflas erteleme, şirketlerin alacak davaları, ticaret ünvanına tecavüz, vergi hukuku

Tüketici & Hukuku

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takip edilmesi, tüketici mevzuatı

Sözleşmeler & Hukuku

Müzakerelerde danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerin incelenmesi, uyuşmazlık halinde dava açılması

Sigorta & Hukuku

Araç değer ve kazanç kaybı, hayat ve maluliyet sigortası, trafik kazaları tazminat talepleri, ferdi Kazalar, mal ve diğer tazminatları

İcra ve İflas & Hukuku

Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmesi, haciz işlemleri, İcra takibi hazırlanması ve takibi, iflasın ertelenmesi

İdare & Hukuku

İptal davaları, tam yargı davaları, ecrimisil, kamulaştırma (istimlak) ve kamulaştırmasız el atma, vergi, gümrük, Bddk

Kira & Hukuku

Kira alacağı davası, tahliye davası, kira tespit davası, kira arttırım / indirim davaları, kira alacağının icraya verilmesi, tahliye taahhütnamesi

İnsan Hakları & Hukuku

Adil yargılanma, ayrımcılık yasağı ve mülkiyet haklarının ihlalleri nedeniyle AYM ve AİHM’ne bireysel başvuruları

Göçmenlik ve Vatandaşlık & Hukuku

Uluslararası hukuk, Tahkim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği, vatandaşlık ve göçmenlik hukuku dava takibi

Fikri Sinai Haklar & Hukuku

Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, buluş gibi tanımlarla ifade edilen sınai hakların tescili, kullanılması ve korunması

Kıymetli Evrak & Hukuku

Kıymetli evrak, çek, senet niteliğinde, bir değeri olan, bir hak bildiren belgedir. Kıymetli evrakla senetten doğan hak senetten ayrı olarak beyan edilemez ve başkalarına devredilemez.